Kunnskapsbankens artikler om

Oppvekst og utdanning

Nytt søk

Barnehage: Forskning

Alle barn under opplæringspliktig alder med særlig behov for spesialpedagogisk hjelp har rett til slik hjelp. Dette fremgår av opplæringsloven § 5-7. Kommunene har også ansvar for å tilrettelegge [...]

Åpne artikkel

Grunnskole: Forskning

Organisering av skoletilbudet til elever med utviklingshemming Når barn med nedsatt funksjonsevne er i barnehage, går de stort sett i barnehager sammen med alle andre barn, men når de kommer over i [...]

Åpne artikkel

SFO: Forskning

Det var med innføringen av Reform 97 (Opplæringslova 1998; St. meld. Nr 29 1994-1995) at skolefritidsordningen (SFO) slik vi kjenner den i dag ble innført. I noen kommuner omtales SFO som [...]

Åpne artikkel

Videregående opplæring: Forskning

Det er et mål at videregående opplæring skal ivareta et likeverdig opplæringstilbud, der elevene og lærlingene inkluderes og opplever mestring. Det er imidlertid flere utfordringer i [...]

Åpne artikkel

Voksenopplæring: Forskning

Det er ingen oversikt over hvor mange personer med utviklingshemming som deltar i voksenopplæring. Imidlertid viser Söderström og Tøssebro (2011) at det har skjedd en utvikling fra 1989 hvor det var [...]

Åpne artikkel

Fordypning

Her ser du alt relevant innhold i Kunnskapsbanken, sortert alfabetisk.

Nylig lagt til

6
feb

Styringsverktøy sikrer gode overganger

Klepp kommune har gode erfaringer på å bruke styringsverktøy for å sikre overgangen fra barnehage til skole. I denne artikkelen deler styrer i Sørhellet barnehage sine erfaringer med å [...]

Les mer
5
feb

Overganger - En veileder til arbeidet

Overganger mellom barnehage og skole, og mellom ulike skoler og skoleslag, er viktige og utfordrende perioder for barn og ungdom med særskilte behov. Utdanningsdirektoratet har laget en elektronisk [...]

Les mer
30
jan

Barnehage

Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder et oppvekstmiljø som både gir utfordringer som er tilpasset barnets alder og funksjonsnivå og trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger [...]

Les mer