Kunnskapsbankens artikler om

Barnehage

Nytt søk

Barnehage

I følge rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver skal barnehagen i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for [...]

Åpne artikkel

Barnehage: Forskning

Alle barn under opplæringspliktig alder med særlig behov for spesialpedagogisk hjelp har rett til slik hjelp. Dette fremgår av opplæringsloven § 5-7. Kommunene har også ansvar for å tilrettelegge [...]

Åpne artikkel

Barnehage: Lovverk og statlige føringer

Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven som beskriver mer detaljert om barnehagens innhold og oppgaver og ansvaret til personalet. Den skal brukes av alle barnehager uansett driftsform. Mål [...]

Åpne artikkel

Barnehage: Ressurser og materiell

Læringsressurser Statped har en oversikt over ulike apper og verktøy som kan være nyttige læringsressurser i tilretteleggingen for barn med utviklingshemming.  Erfaringsfilmer fra [...]

Åpne artikkel

Barnehage: Temahefte

I temaheftet finner man flere innspill som kan være et godt utgangspunkt for refleksjon og drøfting i personalgruppen omkring arbeid med barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen.

Åpne artikkel

Nylig lagt til

6
feb

Styringsverktøy sikrer gode overganger

Klepp kommune har gode erfaringer på å bruke styringsverktøy for å sikre overgangen fra barnehage til skole. I denne artikkelen deler styrer i Sørhellet barnehage sine erfaringer med å [...]

Les mer
5
feb

Overganger - En veileder til arbeidet

Overganger mellom barnehage og skole, og mellom ulike skoler og skoleslag, er viktige og utfordrende perioder for barn og ungdom med særskilte behov. Utdanningsdirektoratet har laget en elektronisk [...]

Les mer
30
jan

Barnehage

Barnehagen skal sikre barn under opplæringspliktig alder et oppvekstmiljø som både gir utfordringer som er tilpasset barnets alder og funksjonsnivå og trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger [...]

Les mer