Om NAKU

Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming sitt overordnede mål er å bedre levekårene til personer med utviklingshemming i Norge

NAKU skal være et knutepunkt for utvikling av tjenestene som ytes til personer med utviklingshemming i kommunene. NAKU skal formidle relevante fagressurser i en kunnskapsbank, som kommunale tjenesteytere kan bruke som støtte og veiledning i sitt daglige arbeid. NAKU skal knytte etater, forskningsinstitusjoner og miljøer fra både første- og andrelinjetjenesten sammen, slik at fagkompetansen kommer personer med utviklingshemming til gode. Powerpoint om NAKU finner du her.  

Bakgrunnen for NAKU
Bakgrunnen for og forslaget om opprettelsen av kompetansemiljøet finnes i stortingsmeldingen «Nedbygging av funksjonshemmende barrierer» i 2003, som pekte på store utfordringer innen det kommunale tjenestetilbudet til personer med utviklingshemming.  Meldingen inneholder et eget kapittel om Ansvarsreformen gjennomført fra 1991, og det pekes på noen av de særlige utfordringene man fortsatt står overfor i oppgaven med å sikre gode levekår for personer med utviklingshemming. Det ble i 2005 utarbeidet en rapport (IS-1320) der blant annet vurderinger av kompetansebehov og ansvarsområde for et kompetansemiljø ble beskrevet. NAKU ble opprettet av Sosial- og helsedirektoratet i 2006 og er statlig finansiert gjennom årlige tilskuddsbrev fra Helsedirektoratet. Kompetansemiljøet er landsdekkende, men kontoret ligger administrativt under NTNU ved Institutt for psykisk helse. NAKU har i regi av Helsedirektoratet blitt evaluert i to omganger. Evaluering fra 2012 finner dere her.

Aud Elisabeth Witsø

Aud Elisabeth Witsø

Daglig leder ved NAKU / Førsteamanuensis

Jeg er utdannet vernepleier, og har master og doktorgrad innen helsevitenskap. Jeg har bred arbeidserfaring og har hatt ulike stillinger innen helse- og omsorgssektoren og i utdanningssektoren.

Kim Berge

Kim Berge

Nestleder/ førstelektor

Min forskning og fagutvikling kranser om tre forhold. Utfordrende atferd, helse og utvikling av elektronisk formidling.

Eivind Bjerksetmyr

Eivind Bjerksetmyr

Universitetslektor

Jeg er utdannet vernepleier med ulike videreutdanninger som tverrfaglig rehabilitering/habilitering, empowerment, Marte Meo, og relasjonsledelse. Har mastergrad innen organisasjon, ledelse og rådgivning.

Elvira Svartaas Copyright: Frode Fossvold-Jørum

Elvira Svartaas

Universitetslektor

Jeg jobber som universitetslektor i NAKU ved Institutt for psykisk helse (IPH). Har en bachelorgrad i samfunns- og idrettsvitenskap, og en mastergrad i funksjonshemming og samfunn.

Linda Barøy

Linda Barøy

Universitetslektor

Jeg er utdannet vernepleier og har master i psykisk helse. Jeg har også videreutdanning i veiledningspedagogikk og helserett.  Mine oppgaver i NAKU er å ha ansvaret for områdene; Helse og omsorg, hjem og miljø, kultur og fritid og pårørende og familie i kunnskapsbanken.

Lennart Sølsnes Røsten

Lennart Sølsnes Røsten

Erfaringsmedarbeider

Mine oppgaver i NAKU er å være brukerrepresentant i aktuelle prosjekter som NAKU jobber med, bidra til å utarbeide lettlest materiale og med presentasjoner. 

Bilde av Wenche Hukkelås

Wenche Hukkelås

Universitetslektor

Jeg er utdannet vernepleier og har ulike videreutdanninger som målrettet metodisk miljøarbeid, alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) og veiledning.

Andre Paulsberg

Andre Paulsberg

Universitetslektor

Jeg er vernepleier og har master i Psykososialt arbeid fra Høgskolen i Østfold. Jeg begynte å jobbe i kommunale tjenester for personer med utviklingshemming i 2000.

Frode Dragsten

Universitetslektor

Jeg er vernepleier med master i funksjonshemming og samfunn fra NTNU. Jeg har jobbet  som vernepleier siden 2000 og har arbeidserfaring fra kommune, tvungen omsorg og habiliteringstjenesten for voksne i spesialisthelsetjenesten (HAVO).

Bilde av Anna Chalachanová. Fotograf er Marie von Krogh

Anna Chalachanová

Førsteamanuensis

Jeg er utdannet vernepleier med master i sosialt arbeid og doktorgrad i diakoni, verdier og profesjonell praksis.

Hege Gjertsen

Hege Gjertsen

Professor

Jeg jobber som professor i velferdssosiologi ved Institutt for vernepleie ved UiT, Norges arktiske universitet, ved campus Harstad. I tillegg til å forske, foreleser og veileder jeg på masterprogrammet i velferdsendring og på bachelorprogrammet i vernepleie.

Line Oldervoll

Line Oldervoll

Professor

Jeg jobber som professor i Senter for krisepsykologi ved Universitet i Bergen. 

I NAKU jobber jeg med prosjektet, "Hjertehelse for personer med utviklingshemming" og er tilknyttet NAKU i en 20 prosent stilling. 

NAKUs fagråd

Helsedirektoratet har oppnevnt et fagråd i tilknytning til kompetansemiljøet. Fagrådet blir benyttet til faglig rådgivning i NAKU sitt arbeide.

Rådet er ledet av kommuneoverlege Betty Johanne Pettersen og møtes minimum to ganger årlig.

Anna Kittelsaa

Anna Kittelsaa

Representant Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU)
Betty Johanne Pettersen

Betty Johanne Pettersen

Leder av fagrådet, Kommuneoverlege, Trondheim kommune
Marte Ramstad

Marte Ramstad

Psykologspesialist Habiliteringstjenesten for barn og unge ved St. Olav Hospital
Siv Bjønnum

Siv Bjønnum

USHT Vestland (Hordaland)
Trine Lise Bakken

Trine Lise Bakken

Forsker Oslo Universitetssykehus
Anita Gjermestad

Anita Gjermestad

Professor, VID
David Bergsaker

David Bergsaker

Overlege, Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser
Midia Aminzadeh

Midia Aminzadeh

Seniorrådgiver Helsedirektoratet, avdeling velferdsteknologi og rehabilitering
Annette Drangsholt

Annette Drangsholt

Leder for Autismeforeningen i Norge
Ellen Birgitta Johansen

Ellen Birgitta Johansen

Seniorrådgiver, Helsetilsynet
Jarle Eknes

Jarle Eknes

Samordningsrådet, SOR
Cecilie Håkonsen Sandness

Cecilie Håkonsen Sandness

Seniorrådgiver, Barne,-ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir