Kunnskapsbankens artikler om

Universell utforming

Nytt søk

Universell utforming

Det er en menneskerett å få delta i samfunnet. Universell utforming er en måte å oppnå dette på. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne definerer universell [...]

Åpne artikkel

Universell utforming IKT: Lovverk og statlige føringer

Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger presiserer lovkravene og viser til hvilke standarder som må oppfylles. I forskriften defineres følgende: a. Informasjons- og [...]

Åpne artikkel

Husbanken

Visjonen innen boligpolitikk er at "alle skal kunne bo godt og trygt". Husbankens virkemidler er økonomiske, som grunnlån, startlån og boligtilskudd til kommunene for å fremskaffe utleieboliger. De [...]

Åpne artikkel

Nettsteder om universell utforming

Bufdir har en omfattende nettside om universell utforming. Her finner du en lang rekke ulike tema knyttet til universell utforming og tilgjengelighet.  Husbanken har et eget område på sine [...]

Åpne artikkel

Husbankens handlingsplan for universell utforming 2017-2021

I handlingsplanen vises det til 3 arbeidsmål med tilhørende strategi og tiltak. Arbeidsmålene er: Kunnskapsspreing, holdningsskapende arbeid, ny-rekruttering og innovasjon. Husbanken skal [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

1
jul

Husbanken

Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken. Husbankens viktigste arbeidsområde er å bistå kommunene på det boligsosiale området, med fokus på vanskeligstilte i [...]

Les mer
1
jan

Nettsteder om universell utforming

På denne siden finner du nettsteder med informasjon om universell utforming

Les mer
1
jan

Husbankens handlingsplan for universell utforming 2017-2021

Handlingsplanen viser hvordan Husbanken skal arbeide med universell utforming i årene som kommer. Planen legger grunnlaget for en samordnet og målrettet innsats i arbeidet med universell utforming. [...]

Les mer