Kunnskapsbankens artikler om

Habilitering

Nytt søk

Habilitering

Normerende dokumenter innen habilitering Forankret i norsk helselovgivning trekkes i denne artikkelen frem to sentrale dokumenter for habilitering; Forskrift om habilitering og rehabilitering, [...]

Åpne artikkel

Habilitering: Forskning om koordinering og individuell plan

Perspektiver på god praksis- en undersøkelse av koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommuner Rømbøll stod for en undersøkelse på vegne av Helsedirektoratet fra 2009-2010 om [...]

Åpne artikkel

Habilitering: Lovverk og sentrale føringer

Rett og plikt til koordinator og individuell plan Rett og plikt til koordinator og individuell plan er nedfelt i flere ulike lovregler. • Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 • Helse- og [...]

Åpne artikkel

Koordinerende enhet: Eksempel

I Ringerike kommune møter vi Torhild Lien og Lillan Brattsberg som utgjør 2/3 av koordinerende enhet i kommunen. Begge jobber 50 % og tilsammen er det 3 ansatte og 150 % stilling i kommunens enhet. I [...]

Åpne artikkel

Koordinert og sammenhengende tjenestetilbud

Personer med utviklingshemming har høyere forekomst av komorbiditet sammenlignet med befolkningen ellers (McCarron et al., 2011). I en studie gjennomført i Nederland fant man at 47% av populasjonen [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

28
sep

Koordinert og sammenhengende tjenestetilbud

Det er et sterkt fokus i offentlige føringer og lovverk på at de som har behov for tjenester fra flere instanser skal ha et helhetlig koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.  [...]

Les mer
14
mar

Tverrfaglig samarbeid i Elverum

Elverum er god på å koordinere tjenestene overfor personer med utviklingshemming. Hjelpeapparatet er stort, og gjennom tverrfaglig samarbeid tilpasses oppfølgingen til den enkelte tjenestemottakers [...]

Les mer
10
jan

Individuell plan

Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan dersom personen selv ønsker det. Individuell plan er [...]

Les mer