Kunnskapsbankens artikler om

Boformer

Nytt søk

Boformer

Flere kommuner etablerer større bofellesskap enn det som var nedfelt som Husbankens retningslinjer da reformen for personer med utviklingshemming ble satt i verk. Denne utviklingen har vakt bekymring [...]

Åpne artikkel

Boformer: Forskning

NIBR og Sintef gjennomførte en undersøkelse om utviklingshemmedes bo- og tjenestesituasjon 10 år etter HVPU-reformen der de påpekte at " Utviklingshemmede bor oftest på en måte som kan gjøre en [...]

Åpne artikkel

Husbanken

Visjonen innen boligpolitikken er at "alle skal kunne bo godt og trygt". Husbanken forvalter økonomiske ordninger som bostøtte, startlån, tilskudd til sykeheimer og omsorgsboliger, tilskudd og [...]

Åpne artikkel

Erfaringer med kjøp av egen bolig

Rapporten presenterer erfaringer med både prosess og boligløsning. Spørsmålet er: Hvordan kan kommunene støtte og bidra, og hva er erfaringene med de ulike løsningene som er prøvd ut? I rapporten [...]

Åpne artikkel

Tidlig kartlegging av boligbehov gir større treffsikkerhet

Kartleggingen i Bergen skjer i et samarbeid mellom forvaltningsenheten og tjenestekoordinatorer, som er dem som har kontakten direkte mot familiene. Foreldre sammen med brukere blir tidlig invitert [...]

Åpne artikkel

Nylig lagt til

28
sep

Husbanken

Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken.  Husbanken sitt samfunnsoppdrag er å forebygge at folk blir vanskeligstilte på boligmarkedet, og medvirke til at [...]

Les mer
4
apr

Erfaringer med kjøp av egen bolig

Sintef har skrevet en forskningsrapport som viser løsninger i seks kommuner som på ulike måter forsøker å legge til rette for at utviklingshemmede kan velge, kjøpe/bygge og eie bolig [...]

Les mer
8
feb

Tidlig kartlegging av boligbehov gir større treffsikkerhet

Bergen kommune har lenge jobbet med tidlig å kartlegge boligbehov for personer med utviklingshemming. Etatsdirektør Olivera Kostovska forteller at Etat for tjenester til utviklingshemmede etablerte [...]

Les mer