Psykiske lidelser og/eller ruslidelser

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)

Nasjonal og internasjonal forskning indikerer at personer med utviklingshemming har en høyere forekomst av psykiske lidelser enn andre. Tallene fra forskningen varierer, men viser forekomster fra 36% til over 50% hos voksne og fra 15% opp mot 50% hos barn.  Når det gjelder utviklingshemming og ruslidelser viser internasjonal forskning at mellom 1%-6% har en ruslidelse, men her er nasjonal forskning fraværende.   

Registerdata fra SSB viser at antall personer med utviklingshemming som er registrert i kommunenes IPLOS register er mangelfull.  Av de ca. 21.000 personene med utviklingshemming som kommunene rapporterer inn som grunnlag for rammeoverføringer fra staten, er 11492 personer registrert med diagnosen psykisk utviklingshemming i IPLOS (SSB, 2014). I samme år var det registrert 1994 personer i med tilleggsdiagnoser forenlig med psykisk lidelse, noe som utgjør ca. 17 % av de registrerte. I samme år var ingen med diagnosen psykisk utviklingshemming registrert med ruslidelse.  

En undersøkelse i tre utvalgte storbykommuner (IPLOS registreringer i 2015) viste at om lag 7,5 % av de som var registrert med diagnosen psykisk utviklingshemming registrert med diagnose psykisk lidelse, og 0,3 % med ruslidelse. Tilsvarende tall fra tre utvalgte habiliteringstjenester for voksne viser tilsvarende 22% registret med psykisk lidelse, 1,5 % med ruslidelse. Kommentarer til tallene både fra kommunene og habiliteringstjenestene peker på mangelfull registrering, utfordringer i å utrede og diagnostisere og ved kvalifisert gjetning er tallet på antall personer med utviklingshemming og psykisk lidelse og/eller ruslidelser er høyere enn det som er oppgitt.

Registerdata skal kunne gi grunnlag for utarbeidelse av helsestatistikk for å følge med i utviklingen i befolkningen generelt eller deler av befolkningen spesielt (IPLOS- forskriften, 2006) All forskning tyder på at personer med utviklingshemming har en økt hyppighet av å utvikle helsevansker og er derfor en del av befolkningen det er grunn til å holde et ekstra godt øye med.  Dette er også noe som Norge forplikter seg til gjennom FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne(CRP). En gjennomgang av tilgjengelig registerdata viser manglende oversikt over antall personer med utviklingshemming med psykiske lidelser og/eller ruslidelser. En manglende oversikt gir utfordringer både for planlegging og dimensjonering av tjenestetilbudet, og for å følge med på utviklingen i en gruppe som ekstra sårbare for utvikling av helsevansker. Det er også grunn til å spørre seg om manglende registrering og oversikt også gjenspeiler manglende relevant tjenestetilbud. Det er også grunn til å peke på at det er manglende kunnskap på området og at forskning om utviklingshemming og psykisk helse og rus må prioriteres.

Rapporten  Psykiske lidelser- og/eller ruslidelser blant personer med utviklingshemming er  skrevet  av NAKU etter oppdrag  fra Helsedirektoratet og kan lastes fra lenken under. 

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon