Hva er Muligheter for alle?

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
En mann som baker Copyright Stiftelsen Helt Med

Muligheterforalle.no er en nettside som har samlet informasjon om valgmulighetene innenfor tilrettelagt jobb og utdanning for personer med utviklingshemming.

-Å få samlet informasjon om hvilke muligheter man har for arbeid og utdanning har vært etterspurt av målgruppen, foreldre, nærpersoner og skoler. Dette førte til idéen om karriereportalen «muligheterforalle.no», sier Jonas Felde Sevaldrud jobbspesialist i HELT MED og prosjektleder for utvikling av nettsiden.

Prosjektet ble startet opp av HELT MED, NFU, Stiftelsen SOR og Asker kommune i 2022, og har som mål å være en fullverdig karriereportal for personer med utviklingshemming. Et ønske er at karriereportalen skal vise de ulike mulighetene som finnes i arbeidslivet.

-Sevaldrud påpeker at selv om man allerede har en jobb, er ikke mulighetene borte. Man kan skaffe seg arbeidserfaring, få en god CV og søke på en ny og enda mer spennende jobb i fremtiden. Kanskje er man et steg nærmere drømmejobben?

Tanker rundt valgmuligheter og drømmer er generelt underkommunisert til personer med utviklingshemming (Tøssebro, 2019). På muligheterforalle.no kommer det tydelig frem at det finnes flere muligheter, og at ingenting er bedre eller hevet over noe annet.

Hva møter deg på muligheterforalle.no?
På muligheterforalle.no blir du møtt av en enkel og oversiktlig side som viser mulighetene som finnes for personer med utviklingshemming og tilsvarende tilretteleggingsbehov. Her kan du trykke deg inn blant annet på «dagsenter», «ordinært arbeid», «folkehøyskole» eller «høyskole». Hver side har konkret informasjon om hvor denne muligheten finnes, hvor man skal henvende seg og hvem denne muligheten passer for. Hver mulighet eksemplifiseres også̊ med en video som skal inspirere og motivere.

-Under skjermet arbeid følger vi blant annet Julie som tar oss med inn i hennes jobbhverdag. Hun viser frem hva arbeidsplassen og kollegaene på Fossheim betyr for henne i hverdagen. Når Julie selv skal beskrive jobben trekker hun frem «hyggelige kollegaer, gode venner og gode arbeidsledere som jeg ser opp til». Hun trekker også frem meningen som jobben gir i hverdagen: «Hvis man er hjemme og ser i veggen da har man ingenting å gjøre. Så det beste er å gå på jobb og få det beste ut av hverdagen».

Muligheterforalle.no er for personer med utviklingshemming, men også̊ for alle som jobber rundt denne målgruppen. Derfor er det ikke bare informasjon om de ulike typene arbeid og utdanning som er tilgjengelig, men også̊ målrettet informasjon til blant annet foreldre, NAV, skoler og kommuner.

-Muligheterforalle.no skal inspirere, motivere og bidra til at enda flere kommer seg ut i arbeidslivet og finner sin drømmejobb, sier Sevaldrud.

Bakgrunn for å utvikle verktøyet
-Hovedgrunnen til at muligheterforalle.no ble utviklet er fordi det manglet en fullverdig karriereportal for mennesker med utviklingshemming, sier Sevaldrud

Forskning peker på at det oppleves vanskelig å finne informasjon om systemet og mulighetene man har etter videregående skole (Garrels og Sigstad, 2023).

-Dette samsvarer med erfaringene vi i HELT MED har. Stadig møter vi personer i målgruppen og deres nærpersoner, som ikke vet hva som finnes av alternativer. Informasjonen om mulighetene etter endt videregående skole er ustrukturert og krevende å finne ut av. Foreldrene til personer med utviklingshemming opplever det som ressurskrevende å navigere systemet og mange opplever at videregående skole gjør for lite for å forberede barna deres for arbeidslivet, sier Sevaldrud.

Åpent tilgjengelig for alle
Muligheterforalle.no ligger åpent tilgengelig på internett slik at alle kan bruke nettsiden. Det er ulike aspekter av nettsiden som kan brukes av ulike personer.

-Vi håper at nettsiden vil bli et godt verktøy for lærere og elever på videregående skole, som er litt usikre på hvilke muligheter elevene har etter de er ferdig på skolen. På «mine jobbmuligheter» kan en teste ut hvilke jobber som kan passe for akkurat deg, forteller Sevaldrud.

Sevaldrud håper også at karriereportalen vil bli benyttet av NAV, veiledere, nærpersoner og mennesker som generelt er usikre på sitt neste steg i livet.

Karriereportalen og CRPD
Sevaldrud påpeker at Muligheterforalle.no skal gjøre det lettere å følge FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD). CRPD tydeliggjør at alle har rett til arbeid og utdanning.

-For at CRPD skal kunne følges opp i praksis må̊ målgruppen selv, samt fagfolk og nærpersoner vite om mulighetene som finnes. Det er først når man vet om mulighetene, at man kan ta bevisste valg om hva man ønsker å gjøre i det neste steget i livet, sier Sevaldrud

Sevaldrud avslutter med å vise til en studie av Schalock & Keith (2016) som peker på at god informasjon øker muligheten for selvbestemmelse, og fører til et arbeidsliv som i større grad er preget av valgmuligheter og normalitet. Dette er noe som bør etterstrebes, særlig i lys av at livskvaliteten forbedres når personen opplever selvbestemmelse, mening i livet og en følelse av tilhørighet.

NAKU mener nettportalen er en nyttig ressurs om temaet, og den blir å finne i kunnskapsbankområdet Arbeid og aktivitet. Vi ser frem til å høre mer etter hvert som man gjør seg erfaring med den.

---------------------------------- 
Referanser:
Tøssebro, J. (Red). (2019). Hverdag i velferdsstatens bofellesskap. Universitetsforlaget

Garrels, V., & Sigstad, H. M. H. (2023). Caregivers’ Experiences with School–Work Transitions for Their Children with Disorders
of Intellectual Development. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20(3), 1892.

Schalock R.L & Keith K.D. (2016) Cross-Cultural Quality of Life: Enhancing the Lives of People With Intellectual Disability. American Association on Intellectual and Developmental Disabilities, Second Edition.

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon