Høring til veileder om psykisk helse- og rusarbeid

Skrevet av: Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming (NAKU)
Bilde av blomster Copyright NAKU

NAKU har avgitt høring til Nasjonal veileder om psykisk helse- og rusarbeid for voksne. 

Våre innspill handlet om å tydeliggjøre målgruppen utviklingshemming i veilederen. Vi ga også tips om verktøy i arbeidet. 

Tydeliggjøring av utviklingshemming i veilederen
Personer med utviklingshemming har oftere helsesvikt og får sjeldnere hjelp til sin helsesvikt, sammenlignet med resten av befolkningen og manglende kunnskap om utviklingshemming og uklare ansvarslinjer blir oppgitt som årsak (Meld. St. 8 (2022-2023); NAKU, 2007; NAKU, 2008; Bitsko, 2009). Personer med utviklingshemming er mer utsatt for psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser enn befolkningen generelt, samtidig som at psykiske helsetjenester for personer med utviklingshemming ikke blir systematisk ivaretatt i Norge (Bakken et.al 2018; NAKU 2007, NAKU 2008). Det er kjent at mennesker med utviklingshemming møter barrierer til tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) (Chapman & Wu, 2012: Slater, 2010b; Slater, 2008), selv om mennesker med utviklingshemming har like rettigheter i forhold til TSB som alle andre (Juberg, Røstad, & Søndenaa, 2017).

Forskning av Søndenaa et. al. (2008) anslo at andelen innsatte med utviklingshemming i norske fengsler var 10,8 prosent. Flesteparten av innsatte med lettere utviklingshemming gjennomfører fengselsstraff uten at fengselet eller samarbeidspartnerne i velferdsetaten kjenner til diagnosen. Noen innsatte vet ikke heller selv at de har kognitive vansker som svarer til utviklingshemming. Når personer med utviklingshemming utgjør en så betydelig andel av innsatte følger det også rettssikkerhetsmessige spørsmål om hvorvidt de får en rettferdig straffegjennomføring. De har en redusert forståelse for sine rettigheter i den situasjonen de er i, og de har ofte ikke fått nødvendige tjenester fra de kommunale sosial- og omsorgstjenestene. Identifisering av lovbrytere med utviklingshemming er dermed viktig av mange grunner (Friestad, Johnsen, Storvik & Søndenaa 20202).

NAKU ønsker å påpeke behovet for en tydeliggjøring av personer med utviklingshemming som målgruppe i denne nasjonale veilederen. Denne veilederen tar ikke for seg spesielle grupper eller diagnoser, men den sier noe om at informasjon må tilrettelegges bl.a. for personer med funksjonshindring.  Dette er et begrep som kan omfatte alt fra bevegelseshemninger til utviklingshemming. Som vist overfor er personer med utviklingshemming er særlig utsatt og sårbare på flere områder. Ved å bruke begrepet «funksjonshindret», omfatter dette flere hundre tusen mennesker, mens en regner med at det er mellom 50.000 – 65.000 personer med utviklingshemming i Norge.  NAKU er bekymret for at det kan være en fare for at personer med utviklingshemming ikke får tilstrekkelig oppmerksomhet i en slik veileder.

Screening av kognitiv funksjon
Veilederen poengterer at screening av kognitiv funksjon bør vurderes i kartleggingen, dette vurderes av NAKU som positivt da det antas at det er mange med psykiske vansker og rusproblemer som har lavt evnenivå tilsvarende utviklingshemming. NAKU ønsker å informere om at screening verktøyet «Hayes ability screening index (HASI), kan være en nyttig for screening psykisk utviklingshemning hos pasienter med rusmiddelproblemer.

Lenke til nasjonal veileder, Psykisk helse- og rusarbeid for voksne

Nyhetsbrev

Meld deg opp for NAKUs nyhetsbrev og motta nyheter, nye publikasjoner og annet spennende stoff rett i innboksen din.

Les siste nyhetsbrev
Bilde av noen som ser på nettsida til NAKU på mobiltelefon